renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy ile wynoszą

Serwis wyszukanych fraz

Fabulous!

Temat: bardzo, pilnie potrzebne lekarstwa dla chorych, ubogich
opieki społecznej najniższa wynosi 520 zł ,także nieścisłości są, będę się starała dotrzeć do dokumentacji medycznej.Pomagam takim rodzinom obecnie mam pod opieką rodzinę w krytycznej sytuacji materialnej z czwórką dzieci i...
Źródło: forum.pluswarszawa.pl/viewtopic.php?t=2128Temat: Przymierzasz się do PIT–a? Pamiętaj o odliczeniach
zeszły rok zgodnie z obniżoną skalą podatku PIT. Obowiązują będą dwie stawki podatkowe: 18 i 32 proc. Próg podatkowy wynosi 85 528 zł, a kwota zmniejszająca podatek – 556,02 zł. Obniżka...
Źródło: xsfera.pl/viewtopic.php?t=178


Temat: renta
Znalazłam coś takiego: Wysokość renty z tytułu całkowitej i częściowej niezdolności od 1 marca 2006 r. wynosi 597,46 zł. Wysokości rent wynikających z całkowitej niezdolności do pracy ustala się biorąc pod ... okresu brakującego do pełnych 25 lat stażu, przypadających od dnia zgłoszenia wniosku o rentę do dnia ukończenia przez wnioskodawcę 60 lat. A zatem: 24% x kwota bazowa (średni zarobek wynikający z ostatnich 10 lat ustalony przez ZUS) = ... 1,3% x 27 x kwota bazowa (średni zarobek wynikający z ostatnich 10 lat ustalony przez ZUS) = ... Suma wyliczeń daje wysokość renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Link I jeszcze jeden link do obliczania renty
Źródło: stwardnieniesmrozsiane.ok1.pl/viewtopic.php?t=552


Temat: renta
witam wszystkich:) wiem, że jeżeli ma się orzeczoną częściową niezdolność do pracy to istnieje możliwość dorobienia do renty ale tak żeby wraz z kwotą renty brutto i kwotą zarobku z tytułu wykonywania pracy nie przekroczyć jakiejś tam kwoty (ok 2000 zł). Najniższa renta inwalidzka wynosi teraz ok 650 zł (ale chyba już netto) więc jeszcze troszke można zachomikować;) nie wiem jak jest przy socjalnej ale chyba nie można wtedy pracować bo rentę socjalną może otrzymać osoba "całkowicie niezdolna do pracy" więc nawet dziwne by było gdyby całkowicie niezdolny był zdolny i pracował:) najlepiej byłoby mieć rentę i pracować ale np. na pół etatu ponieważ będzie to wyglądało inaczej przy okazji następnej komisji. W ZUSIe patrzą na takie rzeczy. Istnieje ryzyko, że pracując na pełen etat i pobierając rentę komisja stwierdzi przy następnym spotkaniu, że chory jest jednak zdrowy:)
Źródło: stwardnieniesmrozsiane.ok1.pl/viewtopic.php?t=552


Temat: Rozliczenie przychodu
Rozliczenie przychodu   Jestem zatrudniona na podstawie umowy o prace w jednostce oświatowej, ponadto pobieram rentę z tytułu częściowej niezdolności do pracy do maja 2009r prowadziłam również działalność gospodarczą z której rozliczałam ... przychód wyniósł: Z tyt. Umowy o pracę 21. 284,45 Z tyt. prowadzenia działalności gospodarczej – 4.459,43 Razem 25 743,88 Wynagrodzenie z tyt renty – 5.011,56 Składkę na ubezpieczenie społecznie miałam potrącana w zakładzie pracy. ZUS przysłał mi decyzję o przekroczeniu przychodu za 2009 rok gdyż uznał że wyliczony przez ZUS przychód wynosi 29.236,60 i muszę do ZUS zwrócić kwotę 3.236,80 jako nadpłatę. Bardzo proszę o wyjaśnienie czy jest to zgodne z prawem skoro do renty mogę dorobić kwotę 25.999,80. Z moich przychodów wynika że kwoty tej nie przekroczyłam i nie rozumiem skąd ZUS...
Źródło: forumprawne.org/showthread.php?t=114610


Temat: renta a dodatkowy dochód
witam, posiadam rente z tytułu częściowej niezdolności do pracy która wynosi 489,44 zł (jeszcze 1,5 doku) znalazłem ze moge dorobić nie wiecej niż 70% kwoty bazowej, czyli ok. do 2.078,00 zł ale nie wiem czy jest to suma netto czy brutto? ile moge dorobić netto do tej renty? prosze o pomoc pozdrawiam
Źródło: forumprawne.org/showthread.php?t=46571


Temat: Utrata wzroku a dalsza służba.
inwalidztwo pozostaje w związku ze służbą wojskową, z tytułu którego to inwalidztwa przysługują świadczenia odszkodowawcze. Art. 22. 1. Renta inwalidzka wynosi dla inwalidów zaliczonych do: 1) I grupy - 80%, 2) II grupy - 70%, 3) III grupy - 40% - podstawy wymiaru. 2. Rentę inwalidzką zwiększa się o 10% podstawy wymiaru inwalidom, których inwalidztwo powstało wskutek wypadku pozostającego w związku ze służbą lub wskutek choroby powstałej w związku ze szczególnymi właściwościami bądź warunkami tej służby, z tytułu których przysługują świadczenia odszkodowawcze. W Twoim wypadku osobiście uważam, iż komisja powinna przyznać Ci II...
Źródło: nfow.mil.pl/viewtopic.php?t=30035


Temat: Renta z powodu wypadku w pracy.Prosze o pomo
Wyjaśnienia ZUS: [cytat:3f8mslw3] Renta wypadkowa należy się ubezpieczonemu, który jest niezdolny do pracy z powodu skutków wypadku w pracy, w drodze do pracy lub z pracy albo z powodu choroby zawodowej. Przyznaje się ją na podobnych zasadach jak rentę z tytułu niezdolności do pracy, ale bez konieczności wykazania się odpowiednim stażem (okresem składkowym i nieskładkowym). Nie ma więc znaczenia, w jakim jesteśmy wieku i ile mamy wypracowanych lat. Lata składkowe i nieskładkowe są jednak potrzebne do wyliczenia wysokości świadczenia. Podstawy wymiaru renty z tytułu niezdolności do pracy i renty szkoleniowej ustala się od przeciętnej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie wypadkowe lub na ubezpieczenie społeczne. Podstawową różnicą pomiędzy rentą z ogólnego stanu zdrowia, a rentą wypadkową, jest to, że nie ogranicza się wysokości podstawy wymiaru tej renty do 250 proc. Dlatego też każda renta tzw. wypadkowa jest wyliczana w dwóch wariantach, z ograniczeniem podstawy i bez ograniczenia, aby porównać, które wyliczenie będzie korzystniejsze dla przyszłego świadczeniobiorcy. Renta z tytułu niezdolności do pracy spowodowana wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową wynosi: ? 24 proc. kwoty bazowej, ? po 1,3 proc. podstawy wymiaru za każdy rok okresów składkowych, ? ... dnia zgłoszenia wniosku o rentę do dnia, w którym rencista ukończyłby 60 lat, tzw. staż hipotetyczny. Renty spowodowane wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową zachowują preferencyjny sposób ustalania ich wysokości i nie mogą być niższe niż: ? dla osoby częściowo niezdolnej do pracy ? 60 proc. podstawy wymiaru renty ? dla osoby całkowicie niezdolnej do pracy ? 80 proc. podstawy wymiaru renty ? dla osoby uprawnionej do renty szkoleniowej ? 100 proc. podstawy wymiaru renty [/cytat:3f8mslw3]
Źródło: forumprawne.org/showthread.php?t=19468


Temat: kregosłup a renta
Może to coś Panu rozjaśni: Renta z tytułu niezdolności do pracy Renta z tytułu niezdolności do pracy (renta inwalidzka) przysługuje ubezpieczonemu, który spełnia łącznie następujące warunki: 1. jest niezdolny do pracy, 2. ma wymagany okres składkowy i nieskładkowy (są to ustawowo określone okresy uwzględniane przy ustalaniu prawa do emerytury i renty oraz przy obliczaniu ich wysokości, przy czym okresy nieskładkowe uwzględnia się w wymiarze nie przekraczającym jednej trzeciej udowodnionych okresów składkowych), 3. niezdolność do pracy powstała w okresie zatrudnienia albo nie później niż w ciągu 18 miesięcy od zakończenia tego okresu. Prawo do renty przysługuje, gdy ubezpieczony osiągnął wymagany okres składkowy i nieskładkowy, uzależniony od wieku życia, w którym wystąpiła niezdolność do pracy. I tak: 1. 1 rok - jeżeli niezdolność do pracy powstała przed ukończeniem 20 lat, 2. 2 lata - jeżeli niezdolność wystąpiła w wieku powyżej 20 do 22 lat, 3. 3 lata - w wieku powyżej 22 do 25 lat, 4. 4 lata - w wieku powyżej 25 do 30 lat, 5. 5 lat - w wieku powyżej 30 lat (okres ten powinien przypadać w ciągu ostatniego dziesięciolecia przed zgłoszeniem wniosku o rentę lub przed dniem powstania niezdolności do pracy. Do dziesięcioletniego okresu nie wlicza się okresów pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej lub renty rodzinnej). Jeżeli ubezpieczony nie osiągnął wyżej ... ponadpodstawowej, ponadgimnazjalnej lub w szkole wyższej, * do dnia powstania niezdolności do pracy miał, bez przerwy lub z przerwami nie przekraczającymi 6 miesięcy, okresy składkowe i nieskładkowe. Warunek dotyczący posiadania wymaganego okresu składkowego i nieskładkowego nie jest wymagany w sytuacji, gdy niezdolność do pracy jest spowodowana wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy. Renta z tytułu niezdolności do pracy (renta inwalidzka) może być: 1. stała - jeżeli niezdolność do pracy jest trwała, 2. okresowa - jeżeli niezdolność do pracy jest okresowa (przysługuje ona przez okres wskazany w decyzji organu rentowego). Gdy prawo do renty wygasło wskutek ustąpienia niezdolności do pracy, podlega ono przywróceniu, jeżeli w ciągu 18 miesięcy od wygaśnięcia prawa do renty, ubezpieczony ponownie stał się niezdolny do pracy. Prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy ulega zawieszeniu w razie osiągania przychodu z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego (to jest zatrudnienia, służby lub innej pracy zarobkowej albo prowadzenia pozarolniczej działalności) w ... Zmniejszenie to nie może być większe niż kwota maksymalnego zmniejszenia w wysokości: 1. 24% kwoty bazowej - dla renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, 2. 18% kwoty bazowej - dla renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy. Kwota bazowa wynosi 100% przeciętnego wynagrodzenia pomniejszonego o potrącone od ubezpieczonych składki na ubezpieczenia społeczne. Kwoty 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłasza co kwartał prezes ZUS w Dzienniku Urzędowym RP "Monitor Polski". Uwaga! Kwoty te publikuje również "Biuletyn Informacyjny" w rubryce "Encyklopedia Prawa". Prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy oraz jej wysokość ulega zmianie, jeżeli w wyniku badania lekarskiego ustalono zmianę stopnia niezdolności do pracy, brak tej niezdolności lub jej ponowne powstanie. Pracodawca jest obowiązany do przygotowania, za zgodą pracownika, wniosku o rentę z tytułu niezdolności do pracy i przedłożenia go organowi rentowemu na 30 dni przed ustaniem prawa do zasiłków chorobowych. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z funduszu ubezpieczeń społecznych (Dz.U. nr 162, poz. 1118 z późniejszymi zmianami). W razie wątpliwości proszę pytać. Pozdrawiam
Źródło: forum.prawnikow.pl/archiwum/viewtopic.php?t=4122


Temat: Zasiłek pielęgnacyjny a łuszczyca
osobie przebywającej w rodzinie zastępczej lub instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, jeżeli pobyt osoby i udzielane przez tę instytucję świadczenia częściowo lub w całości finansowane są z budżetu państwa albo z Narodowego Funduszu Zdrowia. Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego. Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością opieki nad dzieckiem - matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli nie podejmuje lub rezygnuje z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem: - ... rodziny, który nie może przekraczać wysokości określonej zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych. Wysokość świadczenia wynosi 420,00 zł miesięcznie. Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje, jeżeli: 1) osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, 2) osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do renty socjalnej, emerytury lub renty, 3) dziecko wymagające opieki przebywa, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji...
Źródło: luszczyca.ekt.pl/luszczyca/viewtopic.php?t=53


Temat: Podwyższenia emerytury
Dz.U.04.8.66 USTAWA z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (tekst jednolity) Rozdział 2 Renta inwalidzka Art. 19. Renta inwalidzka przysługuje żołnierzowi zwolnionemu z zawodowej ... I grupę - obejmującą całkowicie niezdolnych do pracy; 2) II grupę - obejmującą częściowo niezdolnych do pracy; 3) III grupę - obejmującą zdolnych do pracy. 2. W zależności od przyczyny powstania ... 1. O inwalidztwie żołnierza i związku tego inwalidztwa lub śmierci żołnierza ze służbą wojskową oraz o niezdolności do samodzielnej egzystencji, w rozumieniu ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, ... i Opieki Społecznej(7) oraz Pracy i Polityki Socjalnej(8) określi, w drodze rozporządzenia, zasady orzekania o inwalidztwie żołnierzy, emerytów i rencistów, tryb postępowania i właściwość komisji lekarskich w tych sprawach, a także sposób przeprowadzania kontrolnych badań lekarskich oraz wzywania inwalidów na te badania. Art. 22. 1. Renta inwalidzka wynosi dla inwalidów zaliczonych do: 1) I grupy - 80 %, 2) II grupy - 70 %, 3) III grupy - 40 % - podstawy wymiaru. 2. Rentę inwalidzką zwiększa się o 10 % podstawy wymiaru inwalidom, których inwalidztwo powstało wskutek wypadku pozostającego w związku ze służbą lub wskutek choroby powstałej w związku ze szczególnymi właściwościami bądź warunkami tej służby, z tytułu których przysługują świadczenia odszkodowawcze.
Źródło: nfow.mil.pl/viewtopic.php?t=2676


Temat: Orzeczenie TWKL
Pytanie I: Regulację dotyczącą świadczeń pieniężnych w razie całkowitej niezdolności do służby żołnierza zawodowego (także kontraktowego) zawiera ustawa z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (tekst jednolity: Dz. U. 2004 r. Nr 8 poz. 66 ze zm.). Ustawa ta, w rozdziale 2, określa zasady przyznania wojskowej renty inwalidzkiej (dalej: „renta inwalidzka”). Renta inwalidzka przysługuje żołnierzowi ... trzy grupy inwalidztwa żołnierzy całkowicie niezdolnych do służby: 1) I grupę - obejmującą całkowicie niezdolnych do pracy; 2) II grupę - obejmującą częściowo niezdolnych do pracy; 3) III grupę - obejmującą zdolnych do pracy. Renta inwalidzka wynosi dla inwalidów zaliczonych do: 1) I grupy - 80%, 2) II grupy - 70%, 3) III grupy - 40% - podstawy wymiaru, którą stanowi uposażenie należne żołnierzowi zawodowemu w ostatnim miesiącu pełnienia zawodowej służby wojskowej. Rentę inwalidzką zwiększa się o 10% podstawy wymiaru inwalidom, których inwalidztwo powstało wskutek wypadku pozostającego w związku ze służbą lub wskutek choroby powstałej w związku ze szczególnymi właściwościami bądź warunkami tej służby, z tytułu których przysługują świadczenia odszkodowawcze. (art. 22 ww. ustawy). Inwalidztwo pozostaje w związku ze służbą, gdy powstało wskutek: 1) ... zawodowej służby wojskowej, przysługuje tylko żołnierzowi służby stałej (art. 23 ust. 2 ww. ustawy). Także jeżeli chodzi o odprawę mieszkaniową to przysługuje ona żołnierzowi, o ile nabył prawo do wojskowej renty inwalidzkiej, jeżeli inwalidztwo powstało wskutek wypadku pozostającego w związku ze służbą wojskową lub wskutek choroby powstałej w związku ze szczególnymi właściwościami bądź warunkami tej służby, z tytułu których przysługują świadczenia odszkodowawcze...
Źródło: nfow.mil.pl/viewtopic.php?t=21641


Temat: Zasilek pielegnacyjny i swiadczenie pielegnacyjne
Swiadczenie pielegnacyjne: Swiadczenie pielegnacyjne z tytulu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w zwiazku z koniecznoscia opieki nad dzieckiem przysluguje matce lub ojcu dziecka albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jezeli nie podejmuje lub rezygnuje z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad dzieckiem legitymujacym sie orzeczeniem o niepelnosprawnosci lacznie ze wskazaniami: koniecznosci stalej lub dlugotrwalej opieki lub pomocy innej ... opieke ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty socjalnej, zasilku stalego, zasilku przedemerytalnego lub swiadczenia przedemerytalnego; 2) osoba wymagajaca opieki: a) pozostaje w zwiazku malzenskim, b) zostala umieszczona w rodzinie zastepczej ... rodzinie. zasilek pielegnacyjny Zasilek pielegnacyjny przyznaje sie w celu czesciowego pokrycia wydatkow wynikajacych z koniecznosci zapewnienia osobie niepelnosprawnej opieki i pomocy innej osoby w zwiazku z niezdolnoscia do samodzielnej egzystencji. Od 1 wrzesnia 2006 r. wysokosc zasilku pielegnacyjnego wynosi 153,00 zl miesiecznie. (Podstawa prawna: ROZPORZADZENIE RADY MINISTROW z 18 lipca 2006 r.w sprawie wysokosci dochodu rodziny albo dochodu osoby uczacej sie stanowiacych ... zapewniajacej calodobowe utrzymanie, jezeli pobyt osoby i udzielane przez te instytucje swiadczenia czesciowo lub w calosci finansowane sa z budzetu panstwa albo z Narodowego Funduszu Zdrowia.
Źródło: lobuziak.pl/forum/showthread.php?t=435Form:

Menu

Fabulous!
renta rodzinna dla dzieci w drodze wyjatku
Renta w drodze WYJATKU umowa zlecenie
renta dla dziecka chorego na celiakie
Renta socjalna czas oczekiwania
Renta zastrzezenia do wniosków dowodowych
renta chorobowa z działalności gospodarczej
Renta socjalna odwolanie szkola
renta przy chorobie kregoslupa
Renta na stale prawo nabyte
renta socjalna czy można zarobić
cartoon picture
umowa kupna pojazdu angielska
iława warszawa
webmalowanieproszkowe antracyt metalik
cennik uslugi elektryczne
bakteria proteus mirabilis a inseminacja
nerw promieniowy dieta
Link


Elementem twórczym sprawiedliwości jest miłość. Paul Tillich Elephantum et musca facis - robić z igły widły.
Gdy odwróciła się karta historii, okazało się, że była znaczona. Włodzimierz Scisłowski
Disce puer - ucz się chłopcze.
Idem (skrót: id). - to samo; ten sam
A o odzienie czemu się zbytnio troszczycie? Przypatrzcie się liliom na polu, jak rosną: nie pracują ani przędą. Mt 6,28